Skip links

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden 2020
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot groepsarrangementen van VVV Dordrecht.

ARTIKEL 1 GROEPSGROOTTE
De VVV Dordrecht bemiddelt alleen voor groepen van minimaal 10 personen, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de VVV Dordrecht en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de VVV naar de klant gemaild ter ondertekening en retournering binnen 7 dagen.
2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3 BETALING
3.1. Het factuurbedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement in het bezit te zijn van de VVV Dordrecht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de VVV Dordrecht gerechtigd het geboekte arrangement te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen, vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden, zijn dan onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
4.1. In de gepubliceerde prijzen zijn inbegrepen: alle in een groepsarrangement omschreven zaken. Per boeking bedragen de administratiekosten € 20,00, tenzij anders is aangegeven. Indien een klant te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd.
4.2. In de prijs is niet inbegrepen: Het vervoer (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen), de kosten van verzekeringen, eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen. 4.3. De onder 4.2. punt genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd.
4.4. Tenzij anders vermeld, gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. De VVV Dordrecht behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER(S)
Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd voor zover dit mogelijk is. Hiervoor wordt € 25,00 in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 ANNULERINGEN
6.1. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen: – Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt € 50,00 in rekening gebracht; – Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,00 per groep; – Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 35% van het totale bedrag; – Bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van het totale bedrag; – Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip 85% van het totale bedrag; – Bij annulering minder dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totale bedrag.
6.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor de datum van het arrangement uiterlijk 12.00 uur worden aangebracht. Daarna geldt de laatste bekende groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk of e-mail doorgegeven te worden.

ARTIKEL 7 NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN
7.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de VVV zijn gelegen, door de VVV wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de VVV zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
7.2. Bij niet doorgaan verplicht de VVV zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

ARTIKEL 8 KLACHTEN
Ondanks alle bemoeiingen en zorg is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij de VVV Dordrecht. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de VVV Dordrecht.

ARTIKEL 9 ALGEMEEN VOORBEHOUD
9.1. De VVV Dordrecht behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de route en de bijbehorende programmaonderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
9.2. De VVV Dordrecht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Door de VVV Dordrecht wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) de VVV Dordrecht is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het arrangement.
10.2. De VVV Dordrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een arrangement niet kan doorgaan.
10.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.